Milieuvervuiling

Werkstukken en spreekbeurten

Milieuvervuiling is verontreiniging van de aarde. Kun jij drie soorten milieuvervuiling opnoemen?

Vervuiling overal

Je kunt milieuvervuiling of -verontreiniging in drie soorten opdelen:

  1. bodemvervuiling
  2. luchtvervuiling
  3. watervervuiling

Bodemvervuiling

Bodemvervuiling wordt veroorzaakt door afval en afvalstoffen van huishoudens en fabrieken. Alleen al in Nederland is de bodem op zo'n 60.000 plaatsen ernstig vervuild. Deze vorm van vervuiling wordt veroorzaakt door onzorgvuldige omgang met stoffen of het storten van afval. Zo is de grond rond voormalige gasfabrieken vaak ernstig vervuild. Bodemvervuiling kan leiden tot schade aan het ecosysteem. Een ecosysteem is een bepaald gebied waar mensen, dieren en planten leven en die op de een of andere manier van elkaar afhankelijk zijn.

Luchtvervuiling

Luchtvervuiling wordt vooral veroorzaakt door verkeer en industrie. Zelfs kunstmest kan luchtvervuiling veroorzaken. Vervuilende werkzaamheden van industriebedrijven worden vaak naar derdewereldlanden verplaatst, omdat in het westen strenge milieuregels gelden. Hierdoor ontstaat in deze landen veel vervuiling in zowel de lucht als in het water en de bodem.

Watervervuiling

Bij watervervuiling wordt de kwaliteit van oppervlaktewater of grondwater aangetast. Dit heeft een schadelijk effect op de mensen, dieren en planten die met dat water in contact komen. Vooral fabrieken lozen vaak giftige stoffen in het water. Stranden vol met olie en zeeën vol met plastic zijn ook voorbeelden van watervervuiling.

Gevolgen

De gevolgen van milieuvervuiling zijn enorm. Een van de gevolgen is de opwarming van de aarde. Dit wordt het broeikaseffect genoemd. Er komen steeds minder plekken waar een ijsklimaat heerst, zoals op de Noordpool. De poolkappen smelten, waardoor de zeespiegel stijgt. Daardoor kunnen gebieden overstromen. Een ander gevolg is de aantasting van het ecosysteem. Milieuvervuiling is slecht voor mensen, dieren en planten.

Milieuorganisaties

Het oplossen van milieuproblemen is erg ingewikkeld. Dit heeft ermee te maken dat de problemen zich op grote schaal afspelen en vaak onderling samenhangen. Het huidige overheidsbeleid is er vooral op gericht om de bestaande vervuiling op te ruimen en verdere vervuiling tegen te gaan. Er zijn organisaties, bedrijven en mensen die de vervuiling van het milieu proberen tegen te gaan of hier actie tegen voeren. Mensen die actief bezig zijn om vervuiling van de aarde tegen te gaan, noem je milieuactivisten. Een van de bekendste organisaties die tegen vervuiling strijdt, is Greenpeace. Dit is een internationale organisatie die het doel heeft om milieuproblemen bij de politiek en het publiek onder de aandacht te brengen. Een andere bekende organisatie is het Wereld Natuur Fonds. Dergelijke organisaties zijn vaak afhankelijk van het werk van vrijwilligers en geld van donateurs.