Natuurbescherming

Werkstukken en spreekbeurten

Weet jij wat een ecosysteem is? En wat de doelen zijn van natuurbescherming? Hier wordt het uitgelegd.

Geschiedenis

Het idee van natuurbescherming werd wereldwijd bekend toen Amerika rond 1860 plannen maakte om ongerepte natuurgebieden tot nationaal park te verklaren. Hiervoor werd een speciaal bureau opgericht. In 1872 werd het eerste nationale park gesticht: Yellowstone National Park. Rond 1900 werden de eerste Europese nationale parken gesticht in Zweden. In Nederland werd in 1906 het eerste natuurreservaat gesticht: het Naardermeer. Dit leidde tot de oprichting van de vereniging Natuurmonumenten.

Ecosysteem

Alles in de natuur heeft met elkaar te maken. Het één kan niet zonder het ander. De manier waarop planten, dieren en mensen samenleven, noem je ook wel een ecosysteem. Omdat het allemaal van elkaar afhankelijk is, is het belangrijk dat de natuur beschermd wordt. Er zijn verschillende ideeën over hoe die bescherming moet gebeuren. Er zijn mensen die vinden dat je de natuur moet onderhouden, maar ook mensen die vinden dat je de natuur juist haar gang moet laten gaan. Zij vinden dat er weer oernatuur moet komen. In Nederland zijn er maar twee gebieden waar de natuur haar gang gaat zonder dat mensen zich ermee bemoeien: natuurgebied de Blauwe Kamer en de Oostvaardersplassen.

Drie doelen

Natuurbescherming heeft drie doelen:

  1. Zoeken naar manieren om de moderne manier van leven van mensen samen te laten vallen met het bestaan en ontstaan van natuur.
  2. Het bewaren van oude cultuurlandschappen.
  3. Het reconstrueren van de zelfregulerende oernatuur. Dat betekent: het herstellen van de wildernis, waarna de natuur zich kan redden zonder dat de mens ingrijpt.

Wet Natuurbescherming

De natuur wordt door mensen, fabrieken en organisaties ernstig aangetast en omgebouwd. Om dit tegen te gaan, maken overheden wetten die moeten zorgen voor natuurbescherming. De wet die in Nederland de natuur beschermt, is de Wet natuurbescherming. Sinds 1 januari 2017 vervangt deze wet de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998, omdat deze nieuwe wet uit minder regels bestaat en overzichtelijker is.

Organisaties

In Nederland zijn er verschillende organisaties die zich bezighouden met natuurbescherming. In 1870 werd al de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten opgericht. Een aantal natuurliefhebbers richtte deze vereniging op toen de gemeente Amsterdam huisvuil wilde storten in een natuurgebied. De vereniging kocht het natuurgebied waar de vuilstort gepland was. Ondertussen zijn er veel meer organisaties die zich hardmaken voor het behoud van de natuur. De bekendste zijn Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds.